Konkurs literacki 2020

Ogłaszamy konkurs!

Zachęcamy wszystkich obecnych i przyszłych golfistów i golfistki do ułożenia wiersza lub fraszki, nawiązującego do tematyki gry na symulatorze golfowym.

Utwór musi być nigdzie dotąd niepublikowany, nie zgłaszany do konkursów poetyckich jakiegokolwiek rodzaju.
Utwory można przysłać drogą elektroniczną na adres mailowy rkgc@krakowgolf.pl lub złożyć bezpośrednio w recepcji klubu.
Nadesłane prace publikowane będą na naszym facebooku.
Termin zgłaszania utworów: 25 listopada 2020r.

Dla autora najlepszej fraszki lub krótkiego utworu poetyckiego o grze na symulatorze golfowym przygotowaliśmy nagrodę specjalną. Będzie to karnet na grę na Foresight GCquad w domu klubowym Royal Krakow Golf & Country Club w Ochmanowie.

Dla pozostałych uczestników również mamy drobne nagrody.

Wysłanie wierszy na konkurs oznacza zgodę na ich bezpłatną publikację oraz akceptację regulaminu.

Regulamin konkursu:

Regulamin konkursu poetyckiego

Wymogi dotyczące prac konkursowych:

Utwór, którego jest się autorem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231 ze zm.) – wiersz , fraszka – utwór literacki , nigdzie dotąd niepublikowany, nie zgłaszany do konkursów poetyckich jakiegokolwiek rodzaju; nawiązujący do tematyki gry na symulatorze golfowym.

Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest Pole golfowe Royal Kraków Golf & Country Club.

2. Udział osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymaga zgody opiekuna prawnego/kuratora, o treści określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.*

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.

5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez RKG&CC

6. Nadesłanie prac oznacza akceptację regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatora konkursu.

7. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części utrwalanie i zwielokrotnianie utworu dowolną techniką, w tym m. in. techniką cyfrową i drukarską, wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu na obszarze całego świata, publiczne wyświetlanie, wystawianie i publikowanie, w tym na stronach i portalach internetowych oraz platformach społecznościowych, gazetach, programach radiowych i telewizyjnych oraz innych powszechnie używanych kanałów przekazu informacji, użyczanie egzemplarzy utworu, wykorzystywanie w materiałach reklamowych, promocyjnych oraz wydawniczych na zasadach określonych w oświadczeniu – Załącznik nr 1 (autorzy o niepełnej zdolności do czynności prawnych) albo Załącznik nr 2 do Regulaminu (autorzy o pełnej zdolności do czynności prawnych).*

Postanowienia dotyczące prac

 1. Każdy autor może zgłosić 1 utwór literacki napisany dowolną techniką.
 2. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze i utwory  oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
 3. Utwory mogą zostać złożone drogą elektroniczną na adres mailowy rkgc@krakowgolf.pl lub bezpośrednio w recepcji klubu.
 4. Utwór musi być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora. W zgłoszeniu należy podać kontakt mailowy lub telefoniczny.
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wraz z Utworem oświadczenia o treści określonej w Załączniku nr 2 do Regulaminu oraz oświadczenia o treści określonej w Załączniku nr 3 do Regulaminu.*
 6. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zamiast oświadczenia o treści określonej w Załączniku nr 2 do Regulaminu, należy złożyć oświadczenie opiekuna prawnego/kuratora o treści określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz oświadczenie o treści określonej w Załączniku nr 3 do Regulaminu.*
  Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z wyrażeniem  zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora Konkursu poetyckiego  w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na zasadach szczegółowo określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

  7. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.

*Formularze stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu dostępne są w Domu Klubowym pola golfowego RKGC&CC w Ochmanowie.

Terminarz

 1. Konkurs trwa od 05.11.2020r. do 25.11.2020r.
 2. Wiersze nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 3. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych wierszy.
  Jury decyduje o:
  – zakwalifikowaniu prac do konkursu,
  – umieszczeniu tekstów na stronie www.krakowgolf.pl,
  – przyznaniu nagród i wyróżnień.
 4. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 01 grudnia 2020r.
 5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 6. Wyniki konkursu zostaną podane do 05 grudnia 2020r. roku na stronie internetowej  www.krakowgolf.pl oraz na Facebooku

Royal Kraków golf & Country Club

Ochmanów 124

32—003 Podłęże

Tel12 2819170

rkgc@krakowgolf.pl