Regulamin Pola

Regulamin korzystania z Pola Golfowego
Royal Kraków Golf & Country Club

 1. Na polu i driving range obowiązują reguły golfa (The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews), zasady etykiety golfa oraz reguły wewnętrzne.
 2. Każda osoba wchodząca na obiekt pola golfowego ma obowiązek zarejestrować się w recepcji.
 3. Przebywanie na obiekcie RKG&CC związane jest z obowiązkowym zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
 4. Osoby przebywają na terenie pola golfowego na własną odpowiedzialność.
 5. Gracze powinni posiadać aktualne ubezpieczenie OC.
 6. Do gry upoważnione są osoby posiadające Zieloną Kartę lub Kartę Handicapową.
 7. Osoby nieposiadające uprawnień mogą przebywać na obiekcie pola w towarzystwie osób posiadających uprawnienia golfowe lub za zgodą pracowników pola. Osoby te przebywają na terenie RKG&CC na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 8. Dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia mogą przebywać na polu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 9. Gra na polu z psem może odbywać się pod poniższymi warunkami:
  • Nie stanowi utrudnień i zagrożenia dla pozostałych graczy i pracowników pola.
  • Opiekun psa zobowiązuje się do sprzątania po psie oraz naprawiania wyrządzonych szkód.
  • Opiekun psa zadba o to, aby zwierzę nie wchodziło na green, tee oraz do bunkra.
 10. Zabrania się wynoszenia piłek treningowych z terenu Driving Range oraz grania nimi na putting greenie i na polu. Kara za złamanie tej zasady wynosi każdorazowo 500 zł.
 11. Osoby grające na polu bez ważnej opłaty green fee są zobowiązane do uiszczenia podwójnej opłaty karnej. Do kontroli upoważnieni są wszyscy pracownicy pola.
 12. Niedopuszczalny jest wstęp na pole golfowe w obuwiu powodującym zniszczenia darni.
 13. Zarząd pola ma prawo zamknąć obiekt pola golfowego po podaniu przyczyny oraz ogłosić kategoryczny zakaz gry. Gra na obiekcie zamkniętym i obłożonym kategorycznym zakazem gry jest zabroniona i złamanie tej zasady skutkuje karą w wysokości 1000 zł.
 14. Ze względu na zmieniające się warunki pogodowe zarząd pola może ustalić, że gra na polu jest dopuszczona wyłącznie na Winter Greenach. Kara za złamanie tej zasady i zagranie na Greenach letnich lub z miejsc niedopuszczonych do gry wynosi 500 zł. W przypadku, gdy piłka gracza znajdzie się na Greenie letnim należy zastosować regułę dotyczącą obszarów szczególnie chronionych.(załącznik do reguł R&A).
 15. Dodatkowo wszystkie osoby przebywające na terenie pola golfowego mają obowiązek zastosować się do poleceń pracowników obsługi pola golfowego.
 16. Na terenie pola golfowego zabrania się kupowania piłek poza Domem Klubowym.
 17. Zarząd ani właściciel obiektu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w czasie przebywania na obiekcie, w szczególności szkody na mieniu bądź osobie powstałe z winy lub niedbalstwa grających i przebywających na obiekcie a także za szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania regulaminu obiektu.


Zasady bezpieczeństwa i etykieta gry

 1. Przed uderzeniem piłki lub wykonaniem zamachu próbnego grający powinien upewnić się, że nikt nie stoi w pobliżu, eliminując tym samym niebezpieczeństwo uderzenia kogoś kijem lub piłką.
 2. Nie należy grać zanim zawodnicy idący przed nami nie zejdą na odległość gwarantującą im bezpieczeństwo.
 3. Nikt nie powinien poruszać się, rozmawiać, stać w pobliżu lub bezpośrednio za piłką, dołkiem, gdy zawodnik ustawia się do piłki lub wykonuje uderzenie.
 4. Należy uniknąć wszelkiej zwłoki w grze. Zawodnicy poszukujący piłki powinni zasygnalizować grającym za nimi, aby ich minęli, gdy okaże się, że poszukiwanie przedłuża się. Gest ten należy wykonać przed upływem przepisowych 5-ciu minut przeznaczonych na poszukiwania.
 5. Po zakończeniu gry na dołku zawodnicy powinni natychmiast opuścić green.
 6. Na obszarze tee zabronione jest wykonywane próbnych uderzeń, które powodują wyrwanie trawy. Na tym terenie jest obowiązek gry z tzw. „kołeczków tee”Zabronione jest uzywanie kołeczków tee z plastiku lub metalu.
 7. W czasie gry na Farway należy natychmiast naprawić wszelkie uszkodzenia darni spowodowane przez samego zawodnika lub jego piłkę, a uszkodzenia greenu należy naprawić po zakończeniu rozgrywki na dołku.
 8. Każdy gracz ma obowiązek naprawy swoich divotów, pitch marków i zagrabienia bunkrów.
 9. Zakaz wjazdu wózkami golfowymi na obszar greenu i tee.
 10. Osoby korzystające z wózków elektrycznych ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody na terenie pola oraz uszkodzenia pojazdu.
 11. Zakaz poruszania się wózkami elektrycznymi po spożyciu alkoholu, oraz samodzielnego prowadzenia wózków przez dzieci poniżej 16 roku życia.
 12. Wszyscy gracze są zobowiązani do stosowania się de reguł lokalnych RKG&CC.