Regulamin

I-sze Otwarte Golfowe Mistrzostwa Krakowa Amatorów w formacie Matchplay – 2019

Regulamin rozgrywek

 1. Uprawnieni do udziału w Otwartych Golfowych Mistrzostwach Krakowa Amatorów w formacie Matchplay są golfiści-amatorzy posiadający kartę handicapową i zarejestrowani w bazie handicapowej PZGolf na dzień 12.04.2019 r.
 2. Rozgrywki prowadzone są na polu Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie.
 3. Mistrzostwa objęte są patronatem przez : Polski Związek Golfa, Magiczny Kraków, Prezydent Miasta Krakowa
 4. W rozgrywkach bierze udział dowolna ilość zawodników. Zawodnicy zostaną rozstawieni zgodnie z pozycją zajmowaną w bazie handikapowej PZGolf na dzień 12.04.2019 r., o godz. 17.00. i podzieleni na grupy 5 – 6 osobowe w zależności od ilości zgłoszeń.
 5. Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest potwierdzenie chęci uczestnictwa w Mistrzostwach Matchplay 2019, oraz wpłata opłaty startowej w wysokości 100 zł.z przeznaczeniemw 100% na nagrody i koszty Turnieju. Gracze niemający opłaconego członkostwa w Royal Kraków Golf & Country Club ponoszą dodatkowo opłaty Greenfee za grę na polu w promocyjnej cenie 100 zł. za każdą rundę Matchplay.
 6. Zapisanie się do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie partnerom numerów telefonu i adresów e-mail. Zapisy do turnieju w recepcjiklubu RKG&CC. najpóźniej do 11.04.2019 r. W przypadku zgłoszenia więcej niż 72 graczy do rozgrywek zakwalifikowanych zostanie tylko 72  graczy z najniższymi HCP. Jeżeli liczba zgłoszonych znacznie przekroczy liczbę 72  Komitet Organizacyjny może zwiększyć ilości grup rozrywkowych.
 7. W dniu 13.04.2019 r. o godz. 9.00 w budynku klubu w Ochmanowie odbędzie się losowanie grup. Rozstawienie wg aktualnych HCP. Wśród uczestników losowania rozlosowane będą nagrody niespodzianki.
 8. Mistrzostwa zostaną rozegrane w systemie łączonym:
  grupowym, 5– 6 graczy, gra każdy z każdym /i pucharowym, w którym zwycięzca przechodzi do kolejnej rundy a przegrywający odpada. Wyjątkiem jest mecz o 3-cie miejsce – gdzie będą walczyć przegrani z półfinałów.  Poszczególne mecze muszą być rozegrane w terminach wyznaczonych przez Komitet.. Terminarz rozgrywek stanowi załącznik do regulaminu
 9. Rozgrywki odbywają się systemem Matchplay (na wygrane dołki) netto z uwzględnieniem ½ handicapu , zgodnie z Regułami Gry w Golfa R&A oraz etykietą golfową. Maksymalny HCP obowiązujący w turnieju to 36,0. Zawodnicy z wyższym HCP grają z HCP 36,0.
 10. Podstawą ustalenia ilości dodatkowych uderzeń handicapowych w fazie grupowej są aktualne na dzień 12.04.2019 r. godz.17.00 handicapy dokładne zawodników, zgodnie z bazą handicapową PZGolf. W fazie pucharowej obowiązuje HCP z dnia meczu. Jeżeli  w trakcie rozgrywek grupowych HCP zawodnika ulegnie zmianie o więcej niż 2 pkt. to jest on zobowiązany zgłosić ten fakt do Komitetu Organizacyjnego w celu uaktualnienia HCP i od tej chwili gra z nowym HCP.       Ilość dodatkowych uderzeń jaką otrzymuje zawodnik o wyższym HCP wylicza się biorąc połowę różnicy handicapów gry na polu RKG&CC i ewentualnie zaokrąglając wynik do wyższej liczby całkowitej, zgodnie z poniższym przykładem:Zawodnik A:        HCP dokładny PZG = 18.4;    HCP gry = 18
  Zawodnik B:        HCP dokładny PZG = 29,8;    HCP gry = 31

  Ilość dodatkowych uderzeń = 0,5 x (31-18) = 0,5 x 13 = 6,5 a po zaokrągleniu wynosi 7.

  Zawodnik B otrzymuje po 1 dodatkowym uderzeniu na 7 najtrudniejszych dołkach pola wg indeksu Stroke Index, (załącznik w klubie i na stronie www.krakowgolf.pl) czyli kolejno na dołkach #5, #14, #1, #10, #9, #18 i #2
  Dodatkowe uderzenie dla zawodnika B oznacza, że zawodnik A chcąc wygrać np. dołek #5 musi uzyskać wynik o 2 uderzenia brutto niższy od zawodnika B, wynik o 1 uderzenie brutto niższy oznacza dołek zremisowany (A/S), a przy takiej samej ilości uderzeń brutto zawodnik A przegrywa dołek.

 11. Każdy mecz musi zostać rozstrzygnięty. Zwycięzcą meczu jest zawodnik, który wygra większą ilość spośród 18 dołków. Mecz uważa się za rozstrzygnięty jeśli przewaga jednego zawodnika jest większa niż ilość dołków pozostała jeszcze do rozegrania, np.
  Zawodnik A po 15 rozegranych dołkach prowadzi 4 dołkami (4 up), gdy do rozegrania pozostało jeszcze tylko 3 dołki, mecz został więc rozstrzygnięty i zakończony na dołku # 15, a wynik meczu wynosi 4 & 3 dla Zawodnika A.
 12. Jeśli po rozegraniu 18 dołków wynik jest remisowy, zawodnicy kontynuują grę kolejno od dołka #1, który automatycznie staje się dołkiem #19, aż do rozstrzygnięcia meczu w systemie „sudden death”. Zawodnik o wyższym HCP uzyskuje od dołka #19 kolejną, dodatkową ilość uderzeń na dołkach, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 8. W przypadku rozstrzygnięcia meczu np. na dołku # 20 wynik meczu zapisuje się 20th hole (na 20-tym dołku) dla zawodnika który zwyciężył.W takim przypadku w rundzie grupowej zawodnik wygrany dostaje +1pkt duży i +1pkt mały, a przegrany -1 pkt duży i -1 pkt mały.
 13. Zawodnicy powinni skontaktować się ze sobą i ustalić datę meczu odpowiadającą obydwu zawodnikom (telefony i adresy e-mail są dostępne w Klubie). Obydwaj zawodnicy są jednakowo odpowiedzialni za rozegranie meczu przedostatecznym terminem dla danej rundy rozgrywek podanym w drabince turniejowej.
 14. Punktacja rundy grupowej:
  Za wygranie meczu gracz otrzymuje 1 pkt duży oraz tyle punktów małych pomocniczych ile wynosiła jego przewaga. Np. jeśli wygrana będzie 3&2, to gracz wygrany otrzymuje +1 duży punkt i  +3 małe punkty,   a gracz przegrany -1 duży punkt  i -3 małe punkty. Maksymalna ilość małych punktów w jednym meczu  to 5 punktów, tzn. jeśli gracz wygra 7&6 to i tak wygrany otrzyma +1 pkt duży i +5 pkt  małych, a przegrany odpowiednio -1 pkt duży i -5pkt małych.

  Na końcu sporządzamy tabelę sumaryczną wszystkich wyników suma dużych punktów, a w przypadku równej ilości dużych punktów suma małych punktów decyduje o kolejności miejsc w grupie. W przypadku równej ilości dużych i małych punktów będzie decydował wynik z najlepszym zawodnikiem w grupie, w dalszej kolejności z drugim zawodnikiem i ewentualnie losowanie.

  Do fazy pucharowej przechodzi po 3-ch najlepszych z każdej grupy, oraz 2-ch LL z czwartych miejsc z najlepszymi wynikami.

 1. W rundzie grupowej: wprzypadku nie rozegrania meczu pucharowego w wyznaczonym     terminie – obydwaj zawodnicy dostają punkty ujemne –1pkt  duży i –5pkt małe , chyba że jeden z zawodników poddaje mecz to zawodnik wyrażający chęć gry dostaje +1 pkt duży i +5 pkt małych,  a przegrany -1pkt  duży i -5pkt małych. Warunkiem otrzymania tych punktów jest zgłoszenie do Komitetu organizacyjnego zamiaru poddania meczu najpóźniej  10 dni przed końcem rundy pucharowej    (przez zawodnika poddającego mecz), lub prośba o wyznaczenie terminu urzędowego zgłoszona do  Komitetu organizacyjnego najpóźniej 21 dni przed terminem  końca fazy grupowej.
 2. W przypadku nie rozegrania meczu pucharowego w wyznaczonym terminie Komitet przewiduje następujące rozstrzygnięcia:
  a) żaden z zawodników nie zgłosił chęci wyznaczenia terminu i rozegrania meczu – do dalszej rundy przechodzi zawodnik wyłoniony w drodze losowania.
  b) jeden z zawodników wyraził chęć rozegrania meczu, a drugi nie lub nie był w stanie dostosować się do zaproponowanych terminów meczu – do dalszej rundy poprzez walkover (w/o) przechodzi zawodnik, który był zainteresowany rozegraniem meczu.
  c) obydwaj zawodnicy wyrazili chęć rozegrania meczu, lecz nie byli w stanie go rozegrać z obustronnej winy – do dalszej rundy przechodzi zawodnik wyłoniony w drodze losowania.
 3. Terminy zakończenia kolejnych rund rozgrywek są nieprzekraczalne i nie będą przedłużane. Zawodnicy nie zainteresowani udziałem w rozgrywkach proszeni są o poddawanie meczów, aby nie utrudniać udziału zawodnikom biorącym czynny udział w rozgrywkach.
 4. Zawodnicy zaznaczają na jednej wspólnej scorecard’zie wyniki na poszczególnych dołkach: wygrany dołek przez zawodnika A- wpisujemy „1” dla A oraz „0” dla B. W przypadku dołka zremisowanego wpisujemy „A/S” (czyli All Square) przy obu zawodnikach. Za prowadzenie zapisu odpowiedzialny jest zawodnik o niższym HCP.
 5. W momencie rozstrzygnięcia meczu, np. na 15 dołku, podkreślamy go i wpisujemy poniżej wynik meczu, tj. 4 & 3 dla zawodnika, który zwyciężył, a następnie obydwaj zawodnicy podpisują kartę.
 6. Zwycięzca meczu zapisuje wynik na tablicy turniejowej, wpisując  w odpowiednim miejscu, oraz wysyła SMS z wynikiem meczu do wyznaczonego członka  Komitetu Turniejowego.
 7. Zwycięzca rozgrywek matchplay uzyskuje Tytuł Mistrza Krakowa Matchplay 2019 r., otrzymuje Puchar /oraz nagrodę rzeczową lub voucher  o wartości 2000 pln.
  Dodatkowo przyznane zostaną puchary za 2-gie i 3-cie miejsce, nagrody rzeczowe dla wszystkich ćwierćfinalistów  oraz rozlosowane zostaną nagrody dla uczestników losowania turnieju  i uczestników ceremonii wręczenia nagród.

  Pula nagród zależna od ilości zgłoszeń

 1. W przypadku kwestii spornych ostateczne decyzje będą podejmowane przez Komitet Turniejowy.

Zenon Majka –  z upoważnienia Kapitana  Przewodniczący Komitetu  Turniejowego Matchplay 2019

Wyniki turnieju prezentowane będą na stronie matchplay2019.pl