Aktualności

Regulamin Korzystania z Driving Range

Regulamin Korzystania z DRIVING RANGE

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez właściciela pola golfowego ROYAL KRAKÓW GOLF & COUNTRY CLUB, tj.  Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe ”CERTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Niedomicach przy ul. Fabrycznej 36, 33-132 Niedomice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0001075207, NIP 8731013748, REGON: 850372278 i obowiązuje na całym obszarze pola golfowego położonego pod adresem Ochmanów 124, 32-003 Podłęże, w szczególności w obszarach DRIVING RANGE. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia pozostałych regulaminów, ogólnych warunków umów, wzorców oraz innych mających zastosowanie do osób korzystających z pola golfowego.

1.2. Obszary DRIVING RANGE, tj. obszary strzelnicy przeznaczone do indywidualnych treningów uderzeń oznakowane są w obrębie pola golfowego w sposób umożliwiający podjęcie świadomej decyzji o zamiarze skorzystania z DRIVING RANGE.

2. Zasady korzystania z DRIVING RANGE

2.1. Osoby przebywające na obszarze DRIVING RANGE przebywają tam na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zapoznania z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z obszaru DRIVING RANGE oraz stosowania się do jego postanowień, jak również komunikatów i poleceń obsługi pola golfowego.

2.2. Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia i nie posiadają Zielonej Karty PZG mogą przebywać na obszarze DRIVING RANGE wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich o pełnej zdolności do czynności prawnych.

2.3. Osoby korzystające z obszaru DRIVING RANGE lub wchodzące na wskazany obszar zobowiązane są do dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych osób znajdujących się w pobliżu.

2.4. Podczas korzystania z obszaru DRIVING RANGE należy zachować szczególną  ostrożność i przed wykonaniem zamachu upewnić się, że nikt nie znajduje się w zasięgu kija lub na drodze lecącej piłki.

2.5. Właściciel pola golfowego nie odpowiada za jakiekolwiek urazy, zniszczenie mienia lub inne szkody powstałe na skutek korzystania z obszaru DRIVING RANGE, w szczególności powstałe na skutek niezastosowania się do niniejszego regulaminu lub postanowień pozostałych regulaminów, ogólnych warunków umów, wzorców oraz innych mających zastosowanie do osób korzystających z pola golfowego.

3. Zakazy

3.1. Na obszarze DRIVING RANGE zabrania się:

a) trenowania na pojedynczym stanowisku więcej niż jednej osoby,

b) wychodzenia poza linię wyznaczonych stanowisk z mat lub z trawy,

c) wybijania piłek rangowych spoza wyznaczonych miejsc,

d) zbierania wybitych piłek rangowych – w przypadku stwierdzenia przez obsługę pola golfowego zbierania piłek rangowych, korzystający z obszaru DRIVING RANGE zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty 300,00 zł, jak również może otrzymać zakaz wstępu na pole golfowe,

e) wynoszenia piłek rangowych poza obszar DRIVING RANGE – w przypadku stwierdzenia przez obsługę pola golfowego wynoszenia piłek rangowych poza obszar DRIVING RANGE, korzystający z obszaru DRIVING RANGE zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty 300,00 zł, jak również może otrzymać wstępu na pole golfowe,

f) wybijania piłek  podczas  koszenia i  ich zbierania.

3.2. Każdorazowa próba wynoszenia piłek rangowych poza obszar pola golfowego traktowana będzie jako próba kradzieży i zgłaszana odpowiednim organom ścigania.

3.3. Obsługa pola golfowego ma prawo, po uprzednim zwróceniu uwagi, wyprosić osobę korzystającą z DRIVING RANGE, która narusza postanowienia niniejszego regulaminu. Osobie takiej nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek opłaty za korzystanie z DRIVING RANGE.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. wywieszenia w widocznym miejscu na polu golfowym i może zostać zmieniony w każdym czasie przez właściciela pola golfowego. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. wywieszenia w widocznym miejscu na polu golfowym.

4.2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okazało się nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym możliwym zakresie.