Aktualności

Regulamin korzystania z Pola Golfowego Royal Kraków Golf & Country Club

Regulamin korzystania z Pola Golfowego
Royal Kraków Golf & Country Club

§ 1. Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) RKG&CC – Royal Kraków Golf & Country Club.

2) Regulamin – regulamin pola golfowego Royal Kraków Golf & Country Club.

3) Kompleks golfowy – pole golfowe „Royal Kraków Golf & Country Club”, w szczególności znajdujące się na nim budynki, parkingi i obiekty golfowe położone na terenie ośrodka, w tym driving range.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Na polu i driving range obowiązują reguły golfa (The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews), zasady etykiety golfa oraz reguły wewnętrzne.

2. Każda osoba na terenie pola golfowego przebywa na własne ryzyko oraz  jest odpowiedzialna za swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo swoich podopiecznych.

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Kompleksu golfowego mają obowiązek zastosowania się do poleceń personelu RKG&CC.

4. Przebywanie na obiekcie RKG&CC jest równoważne z zapoznaniem się, akceptacją treści regulaminu, oraz zobowiązaniem do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

5. Każdy grający (zarówno członek jak i gość) zobowiązany jest przed każdą grą do rezerwacji tee time online, telefonicznie, bądź w recepcji klubu.

6. Jeżeli po dokonaniu rezerwacji grający nie może zjawić się na polu golfowym, obowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie RKG&CC najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem gry.

W przypadku braku odwołania tee time, RKG&CC uprawnione jest do nałożenia kary

7. Każdy golfista zobowiązany jest do posiadania ważnego indywidualnego ubezpieczenia OC oraz ponosi On odpowiedzialność za wszystkie szkody, powstałe w wyniku jego działania lub zaniechania.

8. W przypadku poruszania się po terenie pola golfowego wózkiem elektrycznym należy robić to wyłącznie po ścieżkach do tego przeznaczonych. Wózkiem może poruszać się maksymalnie tyle osób, ile jest miejsc siedzących w pojeździe.

9. Osoby korzystające z wózków elektrycznych ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody na terenie kompleksu golfowego oraz uszkodzenia pojazdu.

10. Zakazane jest poruszanie się wózkami elektrycznymi po spożyciu alkoholu, oraz samodzielnego prowadzenia wózków przez dzieci poniżej 16 roku życia.

11.  Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren pola golfowego.

12. Wszyscy gracze są zobowiązani do stosowania się do reguł lokalnych RKG&CC oraz zasad etykiety gry w golfa.

13. Obowiązuje całkowity zakaz grania piłkami treningowymi z Driving Range poza terenem wyznaczonym. W przypadku złamania tego zakazu pracownik RKG&CC uprawniony będzie do nałożenia kary pieniężnej w wysokości 300 zł osobom nie stosującym się do zakazu grania tymi piłkami.

14. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie kompleksu golfowego zobowiązane są do  zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu zbiorników i cieków wodnych.

15. Osoby do 13 roku życia nie mogą przebywać na terenie kompleksu golfowego bez opieki osoby dorosłej.

16. RKG&CC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania Regulaminu. RKG&CC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w czasie przebywania na terenie kompleksu golfowego, w szczególności za szkody w mieniu bądź w osobie powstałe z winy lub na skutek niedbalstwa osób grających lub przebywających na terenie kompleksu golfowego.

17. RKG&CC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek mienie pozostawione lub zgubione na terenie kompleksu golfowego.

18. Palenie wyrobów tytoniowych dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

19. Personel RKG&CC, po wcześniejszym podaniu przyczyny, może zamknąć pole golfowe (np. z uwagi na panujące warunki atmosferyczne).

20. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kompleksu golfowego zobowiązane są do zawiadamiania personelu RKG&CC o każdej zauważonej nieprawidłowości, lub naruszeniu Regulaminu przez inne osoby.

 

§ 3. Zasady bezpieczeństwa i etykieta gry

 1. Przed uderzeniem piłki lub wykonaniem zamachu próbnego grający powinien upewnić się, że nikt nie stoi w pobliżu.
 2. Nie należy grać zanim zawodnicy idący przed nami nie wyjdą z zasięgu uderzenia na odległość gwarantującą im bezpieczeństwo.
 3. Należy uniknąć wszelkiej zwłoki w grze. Zawodnicy poszukujący piłki powinni zasygnalizować grającym za nimi, aby ich minęli, gdy okaże się, że poszukiwanie przedłuża się. Gest ten należy wykonać przed upływem przepisowych 3 minut przeznaczonych na poszukiwania.
 4. Po zakończeniu gry na dołku zawodnicy powinni natychmiast opuścić green.
 5. Na obszarze tee zabronione jest wykonywane próbnych uderzeń, które powodują wyrwanie trawy. Na tym terenie jest obowiązek gry z tzw. „kołeczków tee” Zabronione jest używanie kołeczków tee z plastiku lub metalu.
 6. Każdy gracz ma obowiązek naprawy swoich divotów, pitch marków i zagrabienia bunkrów. W sytuacji nie stosowania się do tego obowiązku zastosowana zostanie opłata za szkody wyrządzone  na polu w kwocie 500zł.
 7. Osoby korzystające z wózków elektrycznych ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody na terenie pola oraz uszkodzenia pojazdu.
  Wszyscy gracze są zobowiązani do stosowania się do reguł lokalnych RKG&CC.
 8. Obowiązuje zakaz wjazdu wózkami golfowymi na obszar greenu i tee.
 9. Każdy użytkownik ma obowiązek podporządkować się zarządzeniom i poleceniom dyrekcji klubu golfowego oraz wyznaczonym pracownikom.

 

§4.  Zasady korzystania z driving range

1. Osoby przebywające na driving range obowiązane są do używania piłek do tego przeznaczonych.

2. Na korzystających z driving range spoczywa obowiązek wybijania piłek wyłącznie z terenu do tego przeznaczonego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

3. Obowiązuje zakaz wchodzenia na obszar wybijania piłek.

4. Zakazane jest celowe wybijanie piłek poza teren driving range.

5. Zakazane jest używanie piłek treningowych poza terenem driving range.

6. Ze względów bezpieczeństwa na pojedynczym stanowisku driving range może trenować tylko jedna osoba.

7. Przed wykonaniem zamachu należy zwrócić uwagę czy trenujący znajduje się w bezpiecznej odległości od pozostałych użytkowników Driving range.

Szczegółowy Regulamin korzystania z Driving Range: https://krakowgolf.pl/driving-range/regulamin-driving-range/

 

§5. Postanowienia końcowe

1. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może skutkować:

  • ostrzeżeniem ustnym
  • cofnięciem wykupionego abonamentu – możliwość korzystania z pola golfowego tylko po wykupieniu Green fee  z opłatami zgodnie z cennikiem
  • bezwzględnym zakazem gry na polu golfowym oraz driving range.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.